01

Yhdeksänkymmentäluvun säiliöalue öljynjalostamolla

Pehmeän ja kovan kohtaaminen, niityn herkkyys ja metallin puhdas kaareva muoto. Nämä kasvustot ovat historiaa nykyisten turvallisuusmääräysten myötä. Silti valon ja varjon leikki on pysyvää. Pilvet seurustelevat, auttavat korostamaan ja vinjetoimaan maisemaa.Ne varjostavat tai paljastavat, piirtävät jotain lisää. On vain odotettava oikeaa hetkeä.

 

Nittiotalets cisternområde vid oljeraffinaderiet

Mötet mellan det mjuka och hårda, den känsliga ängen och metallens rena, välvda form. Med de nya säkerhetsbestämmelserna hör den här växtligheten numera till historien. Ljusets och skuggans lek är ändå bestående. Molnen umgås och bidrar till att understryka och vinjettera landskapet. De skuggar eller avslöjar, ritar till något. Man måste bara vänta på rätt tillfälle.

 

Tank farm of the refinery in the nineties

Soft meets hard, smooth field meets the clean curve of metal. Green growth such as this has become a thing of the past due to modern safety precautions. Yet the interplay of light and shadow is something eternal. The clouds converse emphasizing and vignetting the scenery. They cover or reveal, draw things on their own.

You just have to wait for the right moment.

 

02

Putkia

Joskus se on jotain sellaista jota ei voi sanoin kuvata.

Enkä ole varma, onko kokemalleni harmonialle vastaanottajaa. Sellaista, joka oivaltaa sen yhtä vahvasti kuin minä.

 

Rör

Ibland är det något som man inte kan beskriva med ord.

Jag är faktiskt inte säker på om det finns någon mottagare

för den harmoni jag upplevde.

Någon som uppfattar den lika starkt som jag.

 

Pipes

Sometimes there are no words to describe something.

I’m not sure either, whether anyone else responds

to the harmony I see here;

whether anyone realizes it as strongly as I do.

 

03

Ylhäältä, alhaalta

Siitä huolimatta, että ympäristö on rytmiä ja tehdasalueen eksotiikkaa täynnä, on ennen keltaisen linjan ylittämistä puettava vaadittavat suojaimet asiallisesti. Prosessialue on prosessialue. Ylemmän tason työskentelyä tarkkaillen. Askeleita alapuolella, kypärän suojaamana.

 

Uppifrån, nedifrån

Trots att miljön är full av rytm och fabriksområdets exotik måste man sakligt ta på sig de skydd som behövs innan man går över den gula linjen. Processområdet är ett processområde. Vi beaktar arbetet på den övre nivån. Steg nedanför, med hjälmen som skydd.

 

From above, from below

Though the environment is packed with the rhythm and the exotic details of an industrial area, you have to put on all the protective equipment before crossing the yellow line. Processing area has its rules. Watching what’s going on above. Steps below, protective helmet.

 

04

Venttiilin vääntöä

Miten kuvata työtä joka on tarkkailua, että se näyttäisi yhtä tärkeältä kuin on? Ota kiinni venttiilistä. Ole vääntävinäsi. Välittyy jotain, joka on katsojan helpompi ymmärtää.

 

Vrida ventil

Hur ska man beskriva ett arbete som utgörs av att betrakta, så att det verkar lika viktigt som det är? Ta ett grepp om ventilen. Se ut som om du vrider den. Det förmedlar något som det är lättare för betraktaren att förstå.

 

Turning a valve

How to describe supervision work so that it seems as important as it actually is? Take hold of a valve. Pretend you are turning it. You express something that is easier to understand.

 

05

Putkiston suojassa

Hallittu järjestys. Kollektiivinen tieto liikkuvasta sisällöstä ja suunnasta, sen tavoitteista. Rauhoittava rytmi, Sibeliusmonumenttia mahtavammat putkistot.

 

I skydd av rörledningarna

En kontrollerad ordning. Den kollektiva medvetenheten om det rörliga innehållet och riktningen, dess mål. En lugnande rytm, rörledningar som är mer imponerande än Sibeliusmonumentet.

 

Covered by pipes

Controlled order. Collective knowledge of stuff moving inside to a certain direction

with a purpose. Peaceful rhythm. Pipes mightier than the Sibelius monument.

 

 

06

PE2

Erinomainen tuuletuspaikka: muovitehtaan uusin huippu ja tuttu kuvauskaveri. Arkeakin arkisempia metallilevyjä. Ehkä niiden latteus vetoaa, tai humoristinen olemus.

 

 

PE2

En utmärkt plats för luftombyte: plastfabrikens nya topp och en bekant fotograferingskamrat. Helt vardagliga metallskivor. Kanske det är deras platthet som är attraktiv, eller deras humoristiska karaktär.

 

PE2

Excellent place to celebrate: on top of the new plastics factory with a good shooting friend. Metal plates don’t get more ordinary than this. Maybe it’s their flatness that appeals to me, or the comical appearance.

 

 

07

Joskus

Joskus taivas on niin aseista riisuva, että optiset vääristymät ja laitosten kallistumiset eivät merkitse enää yhtään mitään.

 

Ibland

Ibland är himlen så avväpnande att de optiska förvrängningarna och anläggningarnas lutningar helt enkelt blir betydelselösa.

 

Sometimes

Sometimes the sky is so disarming that optical distortion or the tilted installations make no difference.

 

 

08

Tarkkaa hommaa

Tarkkaa seurantaa ohjaamossa. Tarkkaa mittausta prosessialueen vesihöyrypilvessä.

Pakokaasun päästötarkkailua emissiolabrassa. Mittaamista ja mittausten ymmärtämistä kymmenien vuosien ajan.

 

Noggrant arbete

Noggrann övervakning i kontrollrummet. Noggrann mätning i processområdets ångmoln. Utsläppsövervakning av avgaser i emissionslaboratoriet. Mätningar och förståelse av mätningar i tiotals år.

 

Watching keenly

Eyes peeled in the control room. Exact measurements in the processing area in a cloud of steam. Monitoring exhaust emissions in the emission lab. Decades of taking measurements and decoding them.

 

09

Tuli

Laskin joskus, että olin kuvannut yhteensä kuuttatoista palokuntaa. Voiko se pitää paikkaansa? Tämä oli niistä ensimmäinen. Vielä jännittävämpää kuin kuvaaminen, oli diafilmin valmistumisen odotus. Rullan 36 ruutua ei ollut ennen kehitysprosessia näkyvissä. Ei mahdollisuuksia mässätä otosmäärällä, ei varmistaa, osuiko liekkimeri ja roiskeet niin kuin halusi. Se selvisi tunteja kuvauksen jälkeen, kun tilanne oli ohi.

 

Eld

En gång räknade jag ut att jag hade fotograferat totalt sexton olika brandkårer. Kan det stämma? Det här var den första. Det var mer spännande att vänta på att diafilmen skulle bli färdig än att fotografera. De 36 rutorna i rullen var inte synliga före framkallningsprocessen. Det fanns ingen möjlighet att frossa i mängder med fotografier eller att kontrollera om eldhavet och stänken träffade som jag ville. Det syntes först flera timmar efter att jag hade fotograferat, när situationen redan var över.

 

Fire

At some point I counted that I have photographed a grand total of sixteen fire brigades. Can it be true? Anyway, this was the first one. Even more exciting than taking the pictures was waiting for the reversal film to be developed. You couldn’t see the 36 exposures of the film roll until the developing process was finished. You couldn’t take massive amounts of shots and you couldn’t be sure whether you managed to capture the sea of flames and the splashing water the way you wanted. To see it you had to wait for hours after the shots were taken and the action was over.

 

10

Junalähettämö

Olipa kerran, kauan sitten, kun kuvankäsittely oli retussiruiskulla värittelyä,

eikä käyrien kanssa sovittemista. Siihen aikaan, kun värien kylläisyyttä ei voinut diakuviin lisätä. Kamerassa oli armoton diapositiivi, ymmärrys filmimateriaalista, valon lämpötiloista, sen herkkyydestä ja hyvät välit ilmojen haltian kanssa. Repussa riittävästi urheilumieltä ja oman työkalun tuntemusta. Tehtävänä hyvä kuva likaisista vaunuista,

jotka kuljettavat kiskoja pitkin öljyä kaukaisista lähteistä.

 

Tågavsändningsavdelningen

Det var en gång för länge sen så att bildbehandling utgjordes av att man färglade med retuschspruta, inte att man lekte med olika kurvor och diagram. Det var på den tiden då det inte gick att lägga till färgmättnad i diabilderna. Kameran hade ett skoningslöst diapositiv och så behövde man förstå filmmaterialet, ljusets temperatur och känslighet och dessutom ha ett gott förhållande till vädergudarna. I bagaget behövde man ha tillräckligt med sportsmannaanda och kännedom om det egna verktyget. Uppgiften var att få en bra bild av smutsiga vagnar som forslar olja på rälsen från fjärran källor.

 

Train dispatch

Once upon a time, a long time ago, when retouching meant colouring the photo with an airbrush instead of fiddling with graphs. Back then it was impossible to increase the colour saturation of slides. There was the ruthless colour reversal film, a material you needed to understand, not to mention colour temperature and film sensitivity, and you had better be in good terms with the lord of weather. Pack plenty of sporting attitude in your rucksack and know the tools of your trade. The assignment was to take a good shot of dirty railway carriages transporting oil from somewhere far.

 

11

Miksi sitä pitäisi kutsua?

Vastaanottamista, lähettämistä, pakkaamista ja valmistusta. Sitä on niin monenlaista tässä maailmassa. Asiat ja ihmiset muuttuvat. Liike on ikuista.

 

Vad ska man kalla det?

Mottagande, avsändande, packning och tillverkning. Det finns så mycket här i världen. Saker och människor förändras. Rörelsen är för evigt.

 

What should I call it?

Receiving, sending, packing and manufacturing. There’s all kinds of work in this world. Things and people change. Movement is constant.

12

Uusi voimalaitos vuonna 1997

Upeita putkia ja kiiltoja. Ihanaa päästä kuvaamaan uuden, loistavan ja kovan metallin pehmeitä muotoja. Erilaisia putkien rytmejä, tuoreita värejä, valon värejä ja heijastumia.

 

Nytt kraftverk år 1997

Fantastiska rör och fantastisk glans. Underbart att få fotografera den nya, glänsande och hårda metallens mjuka former. Olika rytmer i rören, färska färger, ljusets färger och återspeglingar.

 

New powerplant in the year 1997

Perfect pipes, shining metal. It’s wonderful to take pictures of

the smooth contours of brand new metal, shiny and hard.

Varying rhythms of pipes, fresh colours, colour temperatures and reflections.

13

Alhaalla, kiven sisällä

Vierailulla maakaasun kotiluolan työmaalla. Vesikuoppaa kaivetaan syvemmäksi.

 

Nere, inuti berget

På besök på arbetsplatsen som ska bli naturgasens hemgrotta. Vattengropen grävs ut djupare.

 

Down below, inside the bedrock

Visiting a construction site, the home cave of natural gas. They are digging the sump deeper.

14

Talvi

Sininen päivä. Valkoinen päivä. Harmaa päivä.Talven sävyt ovat ihmeellisiä efektipankkeja. Etukäteen ei voi olla varma siitä, mitä ne tarjoavat. Pitää vain mennä sumuun, pakkaseen, kaamokseen tai alkuvuoden kirkkauteen huomaamaan se, minkä voi ja mikä pitää nähdä. Löydän lämmön jäätyneestä valotolpasta.

 

Vinter

En blå dag. En vit dag. En grå dag. Vinterns nyanser är underbara effektbanker. Det går inte att på förhand vara säker på vad de kommer att erbjuda. Det är bara att gå ut i dimman, kölden, midvintermörkret eller klarheten i början av året och upptäcka vad man kan och bör se. Jag hittar värme i en frusen lyktstolpe.

 

Winter

Blue day. White day. Grey day. The shades of winter are a marvellous selection of effects. You can never know in advance what it will be this time. You just have to get out and brave the fog, the freezing cold, the midwinter darkness or the brightness of clear winter day to see what can and must be seen. I find a touch of warmth in a frozen lamp post.

 

15

Ympäristön tarkkailua

Erityisten ihmisten kohtaamisia. Ääniä ympäriltä, piippujen ja runkojen metsästä. Pohjaveden valutusta punaiseen ämpäriin puroviidakon toiselta puolen. Kaivoveden noutoa kissanpennun kanssa ja sadeveden kalastusta jäätyneestä pöntöstä. Välillä lämmittelyä autossa, jossa kaksi ihmistä löysi hauskaa yhteistä. Töitä, joita en tiennyt odottaa. Hetkiä, joista olen kiitollinen.

 

Att iaktta sin omgivning

Att möta olika människor. Ljuden i omgivningen, i skogen av skorstenar och stammar. Att iaktta grundvattnet i en röd hink, från andra sidan bäckdjungeln. Att hämta brunnsvatten tillsammans med en kattunge och fiska efter regnvatten i en frusen tunna. Allt emellan får man värma sig i bilen där två människor fann något roligt de hade gemensamt. Arbete som jag inte kunde förvänta mig. Stunder som jag är tacksam för.

 

Watching the environment

Meeting special people. Surrounded by sounds from a forest of chimneys and trunks.

Monitoring the groundwater using a red bucket on the far side of a jumble of streams. Fetching water from a well accompanied by a kitten and scooping rainwater from a frozen tin. Every now and then its time to warm up in the car where two people connect and find something to laugh about. Assignments that I didn’t expect. Moments for which I am thankful.

 

16

Siistiä sisätyötä

Laboratorioon on pääsy asiattomilta kielletty. Minun asiani on kuvata ymmärtämättä sitä, mitä ympärilläni on. Kuvaan suojalasit silmilläni ja siunaan automaattitarkennusta. Tarkennan maailmaan, jonka arki on minulle vieras ja kaunis.

 

Snyggt inomhusarbete

Obehöriga äger ej tillträde till laboratoriet. Jag har som uppgift att fotografera utan att förstå vad jag omges av. Jag fotograferar med skyddsglasögon och välsignar autofokusen. Jag fokuserar på en värld med en främmande och vacker vardag.

 

Tidy work indoors

Outsiders are forbidden to enter the laboratory. My task is to take pictures even though I do not understand what I see. With goggles over my eyes the autofocus of the camera is a blessing. I focus on a world that is both alien and beautiful.

 

17

Aurora

Bunkkeriseinien sisällä tai vetokaapissa, hentoja putkia, herkkiä hanoja,joista näen vain kurinalaisen järjestyksen, selkeän rytmin, sekä oman hämmästykseni kaiken keskellä.

 

Aurora

Innanför bunkerväggarna eller i dragskåpet, bräckliga rör, känsliga kranar. Allt jag ser är en disciplinerad ordning, en tydlig rytm, och så min egen förvåning mitt bland allt detta.

 

Aurora

Inside a bunker or a fume hood. Slender pipes and delicate taps, but I only see the disciplined order, the distinct rhythm and my own astonishment in the face of it all.

18

Matka maailmaan

Muotoja, joiden alkuperää yhdistää Kilpilahden kallioilla oleva maailma. Luotijuna ranskalaisilla raiteilla, säiliöt piilotettuina maan uumeniin, huonekalujen pinnat.

 

En resa ut i världen

Former vars ursprung förenas av världen på Sköldviks klippor. Ett höghastighetståg på fransk räls, cisterner som gömts under jorden, möbelytor.

 

A journey to the world

Shapes sharing a common origin in the world on the rocks of Kilpilahti. A bullet train speeding on the tracks in France, tanks hidden underground, surfaces of furniture.

19

Puolassa

Materiaali muuttuu muitten huvittelualukseksi. Puristetut muodot, käsitellyt pinnat, saavat lisälaitteet. Kuinka moni huomaa pinnan, johon huomionkipeä tekniikka on kiinnitetty?

 

I Polen

Materialet blir till någon annans nöjesområde. Pressade former, behandlade former, kringutrustning. Tekniken pockar på uppmärksamhet men hur många märker den yta som den är fäst vid?

 

In Poland

Material transformed into a pleasure yacht for other people. Compressed shapes and processed surfaces are equipped with accessories. Who notices the surface on which the flashy piece of technology is attached?

20

Sukellus sumussa

Pohjasedimenttiä keskellä vihreää kylmää. Filmin rakeisuus valottomassa aamun odotuksessa ja kuvaajan jäätyvät sormet eivät olleet ainoat, jotka olivat koetuksella. Sumun sulkema näkymä korkealla, myöhemmin. Kultaisen leikkauksen tankojen tuki sille, mitä ei olisi tarvinnut kuvata.

 

Dykning i dimma

Bottensediment mitt i det kalla gröna. Filmens kornighet i väntan på den mörka morgonen och inte bara fotografens iskalla fingrar utsattes för prövningar. Den dimhöljda vyn högt upp, senare. Stängerna i det gyllene snittet stöder det som inte hade behövt fotograferas.

 

A dive in the fog

Bottom sediment in the middle of green coldness. Grainy film, waiting for dawn in the muddy light. A moment of truth – and not just for the freezing fingers of the photographer. Much later and high up, a scenery swallowed by fog. The golden section delineated by the bars supporting something that there was actually no need to shoot.

21

Valtavan kohtaaminen vedessä

Rannalta katsova ei arvaa niiden kokoa. Aamu peilaa valkenemistaan metallisessa kyljessä. Lähestyessäni ihmettelen, onko se kuollut vai elävä, olento vai esine.

 

Möte med det enorma i vattnet

Det går inte att gissa hur stora de är när man ser dem från stranden. Morgonen speglar gryningen i metallsidan. Medan jag kommer närmare undrar jag om det är dött eller levande, ett väsen eller ett föremål.

 

Encounter with a giant at sea

Watching from the shore you cannot comprehend their size. The metallic flank mirrors the morning light. Getting nearer I wonder, is it dead or alive, a beast or a thing.

22

Mittasuhteet

Köysi, potkuri, vääntö, merimies, telakan paljastama kylki. Joskus erehtyy voimista ja mittasuhteista, jotka kuvittelee tietävänsä.

 

Proportioner

Rep, propeller, vridning, sjöman, en sida som syns i dockan. Ibland misstar man sig på krafter och proportioner som man tror sig känna till.

 

Proportions

A rope, a propeller, torque, a sailor, ship’s flank exposed in the shipyard. Sometimes you are mistaken about forces and proportions that you think you know.

 

23

Uikku ja Mastera

Uikku – Nordenskjöldin Vega-laivan seuraaja. Yksi kunniakkaasta lintulaivasarjasta. Kauniit passikuvat kopterista vuonna 2003 Kilpilahden edustalla. Mikä on keli? Missä Mastera tulossa? koska sopivassa paikassa? Soittelin satamatoimistoon kärsimättömänä.

Kopteri lähti Hernesaaresta kuvausreissuun. Jäätä oli sopivasti talvella 2002-2003. Seuraavina vuosina Suomenlahti oli jäätön.

 

Uikku och Mastera

Uikku – efterträdaren till Nordenskjölds skepp Vega. En i den berömda fågelskepp  serien. Vackra passfoton från helikoptern år 2003, framför Sköldvik. Vad är det för väglag? Var kommer Mastera? När är hon på lämplig plats? Jag ringde otåligt till hamnkontoret. Helikoptern gav sig ut på fototur från Ärtholmen. Det fanns lämpligt med is under vintern 2002-2003. Under de påföljande åren var Finska viken isfri.

 

Uikku and Mastera

Uikku – the successor of Nordenskjöld’s ship Vega. One of the famous series of ships with bird names. Beautiful passport shots were taken from a chopper off Kilpilahti in 2003. What are the weather conditions? Where’s Mastera now? When will it be in the perfect spot? Impatient, I kept calling the port service. The chopper carrying me and my camera took off from Hernesaari. There was no shortage of ice in the winter 2002–2003. In the following winters the Gulf of Finland did not freeze.

 

24

Meren henkilöitä

Täkkäreitä, perämiehiä, esimiehiä ja -naisia myös. Nesteen laivaston ihmisiä kuvasin 1998-2012. Aika monta laivallista merellisiä kertomuksia.

 

Personer till sjöss

Jungmän, styrmän, förmän och även -kvinnor. Jag fotograferade personer som ingick i Nestes flotta åren 1998-2012. Ganska många skepp med havsberättelser.

 

Sea people

Deckhands, mates, foremen, and women, too. I photographed people working on the ships of Neste from 1998 to 2012. So many ships full of sea tales.

 

25

Taivasta näkyvissä

Ilma ja vesi. Maan elementti korvautuu meressä raudalla. Metallin muodolla, lasilla, koneilla, muuttuu tulella muokattaviksi. Niiden kanssa on keskusteltava. Maa pitää unohtaa, piirtää metalliset muodot kirkkaalle taivaalle.

 

Himmel i sikte

Luft och vatten. I havet ersätts jordelementet med järn. Med metallens form, glas, maskiner, formbara tack vare elden. Man måste diskutera med dem. Glömma marken, teckna de metalliska formerna på den klara himlen.

 

See the sky

At sea, the element of earth is replaced by iron, metallic curves, glass and machines. You try to converse with them. Forget earth, draw the metallic shapes on the clear sky.

 

26

Punaista rautaa

Kannelle eivät uimarit pääse. Tankkerin viertä vie portaat pilviin. Häkkiin suljettu tarpeellinen heiluu koukun varassa. Elämä vaihtuu eri sävyiksi, punainen kansi, meri, jonka väri vaihtuu sen mielen mukaan.

 

Rött järn

För en simmare är det omöjligt att kliva upp på däck, trots trapporna som stiger upp i skyarna.  Det nödvändiga är instängt i en bur och pendlar på en krok. Livet får olika nyanser, ett rött däck, havet vars färg förändras efter dess sinnelag.

 

Red iron

Swimmers are not able to access this deck. The stairs climbing up the flank of the tanker reach for the sky. A cage packed with stuff swinging on a hook.

There are various shades of life – the red deck, the sea whose colour chances with its mood.

 

27

Tankkaus Suomenlahdella

Hinaajan ja kahden laivan kohtaaminen. Lasti siirtyy ruumasta ruumaan.Eräänä maaliskuun päivänä 2003. Helikopterin ikkuna auki, hieman vino lentoasento. Sarjakuvausta kelluntapuvussa, kuulokkeet korvilla, mikrofoni suun edessä. Onneksi edes tyyni ilma.

 

Tankning på Finska viken

Möte mellan en bogserbåt och två skepp. Lasten flyttas från ett lastrum till ett annat. En dag i mars 2003. Helikopterfönstret är öppet, flygpositionen är något sned. Seriefotografering i flytdräkt, med hörlurar och mikrofon. Tack och lov var det stiltje.

 

Refueling on the Gulf of Finland

A rendezvous of a tugboat and two ships. Cargo is moved from hold to hold. A day in March 2003. The window of the chopper is open a crack as we fly slightly tilted. I shoot continuously, dressed in a flotation suit, headphones over my ears, microphone on my mouth. Luckily the weather is nice.

 

28

Redi

Ensin on piste joka voi olla mitä tahansa. Leijuva piipun pala taivaanrannan yllä. Se muovautuu rauhanpiipuksi, joka hiljalleen laskeutuu laivan hahmoon tumman veden pinnalle. Huomaan vieressä suuremman voiman, hinaajan vallan,

joka seuraa jättiläisen jokaista liikettä, tarkasti.

 

Redden

Först en punkt som kan vara vad som helst. En luftburen skorsten över horisonten. Den blir till en fredspipa som så smått sjunker ihop med skeppsskepnaden på det mörka vattnet. Bredvid den ser jag en större kraft, bogserbåtens makt som noggrant följer alla gigantens rörelser.

 

Redi

At first there’s just a dot that could be anything. A section of a funnel hovering above the horizon. It transforms into a peace pipe that slowly settles on the shape of a ship on dark water. Then I notice a stronger presence, the power of a tugboat following closely every movement of the giant.

 

29

Emäsalon silta

Odotusta. Valojen leikkiä.Keskustelua väreilevän merenlahden kanssa tai aivan tyvenen. Vaikeus valita paras otos, kun on kiinnittynyt jokaiseen ruutuun.

 

Emsalo bro

Väntan. Ljusets lek. En diskussion med den vibrerande eller helt stilla havsviken. Svårigheten med att välja den bästa bilden då man har fäst sig vid var och en av dem.

 

Emäsalo bridge

Waiting. Lights playing. Conversing with a shimmering bay. Or a perfectly calm bay. It’s difficult to pick the best shot, because I’m so attached to all of them.